Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có: $\cos\frac{A}{2}=\sin\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}+\sin\frac{C}{2}\cos\frac{B}{2}$

Đề: Chứng minh rằng trong tam giác ABC ta có: $\cos\frac{A}{2}=\sin\frac{B}{2}\cos\frac{C}{2}+\sin\frac{C}{2}\cos\frac{B}{2}$

Giải:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét