Đề thi và lời giải môn học Giải tích phức - chương trình VB 2 toán ĐHSP TPHCM

Đề:


Bài giải: