Thứ Bảy, 6 tháng 2, 2016

Chứng minh rằng $\bigtriangleup ABC \ vuong \Leftrightarrow \sin^2A +\sin^2B +\sin^2C = 2$

Đề: chứng minh rằng $\bigtriangleup ABC \ vuong \Leftrightarrow \sin^2A +\sin^2B +\sin^2C = 2$

Giải:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét