Thứ Hai, 25 tháng 1, 2016

Chứng minh rằng nếu $a=2b\cos C$ thì tam giác ABC cân.

Đề: Chứng minh rằng nếu $a=2b\cos C$  thì tam giác ABC cân.
Giải:

1 nhận xét: